پند

از همین جا که هستی آغاز کن

مردی که کوه را از میان برداشت
کسی بود که شروع به برداشتن
سنگ ریزه ها کرد.
با هرآنچه که دارید شروع کنید.