دوره

کارشناس فروش حضوری و تلفنی

مقدمه ای بر اصول بازاريابي و فروش

تفاوت فروش حضوری با سایر انواع فروش

فرآیند فروش حضوری

مراحل فروش حضوری

ویژگی های ظاهری، رفتاری و کلامی فرشنده در فروش حضوری

مهارت های برقراری ارتباط موثر با مشتری

مفهوم ارتباطات غیرکلامی مشتری

روانشناسی مشتری

اصول و فنون مذاکرات فروش

مدیریت اعتراض و شکایات مشتریان

مهارت بازاریابی و فروش تلفنی

مدیریت وصول مطالبات

خدمات قبل از فروش

خدمات حین فروش

خدمات پس از فروش

متقاعد کردن مشتری

کسب رضایت مشتری

خاتمه فروش

موانع خاتمه فروش

انواع مشـتری

انواع تماس با مشتری

محصول خود را بشناسید

ارائه محصول

اصول تاثیر گذاری

حریم ها

استراتژی فروشنده در جلسه فروش

روشهای ارائه کالا

معـرفی کالا

پایدار نگه داشتن توجه

جلب اعتماد

فروش بازی «نه» شنیدن است

ایرادات مشتریان و تکنیک های غلبه بر آن

طبقه بندی ایرادات

تکنیک های غلبه بر ایرادات

رفع ایرادات

تکنیک های غلبه بر ایراد قیمت