بازاریاب بیمه های مسئولیت

در این دوره افراد پس از طی مصاحبه و در صورت قبولی در مصاحبه می توانند در دوره آموزشی بازاریاب تخصصی بیمه‌های مسئولیت شرکت کنند. افراد پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره های آموزشی، زیر نظر یکی از نمایندگان‌ شرکت های بیمه مشغول به فعالیت و بازاریابی می شود. فرد در طی همکاری با نماینده بیمه می‌تواند از خدمات مشاوره ای و پشتیبانی موسسه برخوردار شود.

مزایای شرکت در دوره:

            اشتغال آسان به همراه درآمدی پایدار

            ورود به صنعتی پویا با بیشترین ارزش افزوده برای بازاریاب و نماینده

            ایجاد آمادگی لازم برای اخذ نمایندگی مستقل شرکت های بیمه

بازاریابی و فروش

            مخاطب شناسی و کشف بازار هدف

            اصول مذاکره در فروش بیمه نامه

            زبان بدن در مذاکرات بازاریابی

            برترین روش های برقراری تماس با مشتری

            تکنیک‌های جذب و فروش بیمه های مسئولیت

            روانشناسی فروش حرفه ای در بیمه های مسئولیت

مباحث فنی

            تعریف بیمه مسئولیت و تفاوت آن با سایر رشته های بیمه ای

            شناخت انواع بیمه های مسئولیت

            شناخت مصادیق هریک از رشته های اصلی بیمه های مسئولیت

            آشنایی با پوشش های تکمیلی هریک از رشته های اصلی بیمه های مسئولیت

            شناخت نقاط قوت و ضعف بیمه‌نامه‌های مسئولیت شرکت ها در مقایسه با یکدیگر

            آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه، کارمزد و تخمین حدودی حق بیمه

            نحوه تکمیل فرم پیشنهاد

            آشنایی با موضوع بیمه، شرایط خصوصی و عمومی و استثنائات بیمه

            آموزش نحوه بازدید اولیه