قطار زندگی در حرکت است . . .

قطار به ایستگاه می رسد . مسافران فقط چند دقیقه مهلت دارند تا به کارهایشان برسند . غذا ، نظافت ، نماز و…  و سپس دوباره به کوپه های خود باز می گردند . برخی نیز از این فرصت کوتاه استفاده نمی کنند و یا اگر هم به بیرون قطار بروند ، آنقدر دیر کارهایشان را انجام می دهند که از قطار جا می مانند و سپس ، پس از حرکت قطار پشیمان می شوند ، هر چند که پشیمانی سودی ندارد.
عمر انسان ها  نیز مانند قطار سریع السیری است که به سرعت در گذر است و این دنیا نیز به منزله ی ایستگاه و انسان ها نیز مسافران منتظر در ایستگاه قطار هستند.
فرصت همه ی مسافران ایستگاه نیز کوتاه است و باید هر چه سریع تر برای یک سفر طولانی که در پیش رو دارند ، توشه ای فراهم آورند و هر چه این پوشه پربار تر باشد ، پشیمانی کمتری به بار خواهد آمد.
قطار زندگی تان در حرکت است مراقب باشید و از فرصتها استفاده کنید و مواظب تباه شدن عمر و استعدادتان باشید.