محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۲)

بازی های روزگار در بخش قبلی به محتوا نویسی کسب و کار هموطنی تلاشگر پرداخته ایم که برای رسیدن به ندای درونی خود از مسیری ناهموار عبور کرد. هم اکنون به ادامه داستان و بخش پایانی آن توجه کنید که خالی از لطف نیست. پنجم) متعجب از روزگار مطابق معمول، شرایط مدتی بعد تغییر کرد. … ادامه خواندن محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۲)