“ارنست رادرفورد” دانشمند مشهور نیوزلندی،شب هنگام وارد آزمایشگاه خود در دانشگاه منچستر شد و دید که یکی از دانشجویان هنوز پشت دستگاه نشسته و کار می کند!

رادرفورد با تعجب از او پرسید:این وقت شب اینجا چه کار می کنی؟

👤دانشجو پاسخ داد:استاد دارم کار می کنم.

رادرفورد پرسید:پس روز چه کار می کنی؟!

دانشجو به امید تحسین استاد پاسخ داد:روزها هم کار می کنم.🕵

چهره رادرفورد در هم فرورفت و بعد از لحظه ای سکوت،به دانشجویش گفت:گوش کن پسر،پس تو کی فکر می کنی؟!!