تولید محتوا یا باز نشر آن!

تولید محتوا یا باز نشر آن!

قانون بقای محتوا دانشجو که بودم یک بار پروژه ای در سر کلاس درس مهندسی فاکتورهای انسانی باید ارائه می دادیم با عنوان تاثیر عوامل محیطی (نور، رطوبت، تهویه، دما) در محیط کار. من مسئول ارائه بودم و دوست همگروهیم مسئول تهیه...

ادامه مطلب ...