داستان کشتن بز

داستان کشتن بز

بزت را بکش این یک داستان است؛ یک مبالغه. اما همه داستانها مبالغه آمیز هستند تا جنبه هایی از حقیقت را به ما بنمایند. این داستان نیز جنبه هایی از حقیقت را می نماید. فقط همین... مرید و مرشدی پیوسته با یکدیگر سفر می کردند. در...

ادامه مطلب ...