هر انچه را که ذهن بتواند باور کند میتواند بدست آورد. داستان کوتاه شماره دو

هر انچه را که ذهن بتواند باور کند میتواند بدست آورد.

هر انچه را که ذهن بتواند باور کند میتواند بدست آورد. در خلال یک نبرد بزرگ، فرمانده قصد حمله به نیروی عظیمی از دشمن را داشت. فرمانده به پیروزی نیروهایش اطمینان داشت ولی سربازان دو دل بودند. فرمانده سربازان را جمع کرد، سکه...

ادامه مطلب ...